مطالب مرتبط:

آمار وسایط و مهمات واگذار شده به طالبان در ولسوالی سنگین

درگیری ها در سنگین هلمند هیچ نتیجه دیگری هم که نداشت، غنایم بسیاری را در اختیار طالبان قرار داد. پس از فرار نیر...

مطالب اخیر