مطالب مرتبط:

ده ها فیر راکت ازسوی پاکستان، بربخش های شرقی افغانستان

مطالب اخیر