مطالب مرتبط:

اتحاديه اروپا در افغانستان: پايان دادن به معافيت پايان دادن به فساد است

کابل، ٢٦ مارچ ٢٠١٧ : افغانها به سکتور قضايى افغانستان به عنوان فاسد ترين بخش  اداره عامه افغانستان نگاه مى کنند...

مطالب اخیر