مطالب مرتبط:

عبدالله حمایت والی بلخ در انتخابات آینده را از دست داد

داشتم به روابط تيره ای داكتر عبدالله و استاد عطانور فكر می كردم. غنی احمدزی مهمان والی بلخ بود و با تشريفات بی ...

مطالب اخیر