مطالب مرتبط:

غنی در صورت استعفای نور به تعهداتش عمل می کند

رییس جمهور هنوز به تعهدات خود مبنی بر نصب شماری از حامیان و طرفداران آقای نور در پست‌ های مختلف حکومتی عملی نکر...

مطالب اخیر