مطالب مرتبط:

جان باختن 100 کودک در نورستان بر اثر بیماری سرخکان

بیماری سرخکان در ولایت نورستان رو به افزایش می باشد. بر اساس خبر ریاست صحت عامه از دو ماه بدین سو بیش از 100 کو...

مطالب اخیر