مطالب مرتبط:

تقویت زراعت؛ راهی بسوی خودکفایی اقتصادی

سر مقاله: افغانستان يک کشور زراعتي است و اکثر شهروندان کشور مخارج زندگي شان را با استفاده از محصولات زراعتي تا...

مطالب اخیر