مطالب مرتبط:

بحران در راستای اهداف پاکستان و غرب در افغانستان

رییس جمهور در کنفرانس مونیخ گفته بود که ما نباید تروریزم را به بد و خوب تقسیم کنیم و این عامل بحران باید از میا...

مطالب اخیر