مطالب مرتبط:

​درنگی بر سفر رییس جمهور به شهر مزار شریف

افراد نزدیک به ریاست اجراییه در واکنش به مذاکرات مستقیم شخص عطامحمد نور با آقای غنی گفته بیان داشته بودند که وا...

مطالب اخیر