مطالب مرتبط:

دیدار رییس جمهور غنی از قطعات خاص پولیس ملی

رییس جمهور اشرف غنی ، روز گذشته در دیداری از قطعات خاص پولیس ملی، این نیروها را، موثرترین نیروها در امرمبارزه ب...

مطالب اخیر