مطالب مرتبط:

فساد اداری ناشی از چالش های سیستم اداری دولت است

پارلمان جوانان غرب افغانستان به منظور مبارزه با فساد اداری، برنامه آگاهی دهی و ارائه نظر را در ولایت هرات برگزا...

مطالب اخیر