مطالب مرتبط:

آمریکا: نفوذ روسیه بر طالبان رو به رشد است

نفوذ روسیه را بر طالبان از رهگذر وابسته شدن این گروه به روسیه می بینیم. به نقل از طلوع، فرماندۀ اعضای ناتو در ا...

مطالب اخیر