مطالب مرتبط:

نهال شانی طالبان در آغازین روزهای سال (عکس)

طالبان درقندوز نهال شاندند! در خبرنامه طالبان آمده است که گفته شده به دستور ملا هیبت الله برای سرسبزی قندوز درس...

مطالب اخیر