مطالب مرتبط:

عطا در چنبره مذاکره ‌چی‌های زیرک حکومت

هر چه نام می‌گذارید، بگذارد من اما حکومت حاضر را «حکومت مذاکره‌ها» می پندارم. نفس مذاکره و گفتگو امر نیک و پسند...

مطالب اخیر