مطالب مرتبط:

کشفی که 'تولید انبوه خون را ممکن می کند'

دانشمندان می گویند گام بلندی در جهت تولید انبوه گلبول های قرمز خون که برای اهدا مناسب است برداشته اند.

مطالب اخیر