مطالب مرتبط:

توبرکلوز هنوز هم در افغانستان قربانی می گیرد

با وجود توسعه خدمات صحی در شانزده سال اخیر در کشور؛ هنوز هم سالانه بیش از ۱۳ هزار نفر درکشور بر اثر بیماری سل /...

مطالب اخیر