مطالب مرتبط:

پاکستان با تنش افزایی به اهدافش نخواهد رسید!

بگفته یک آگاه سیاسی پاکستان بداند با ادامه دادن تنش ها با افغانستان هیچگاه به خواسته اش نمی رسد! حکومت به جامعه...

مطالب اخیر