مطالب مرتبط:

سیگار: شماری از صاحب منصبان امریکایی میلیونها دالر را دزدیده‌اند

صاحب منصبان اردوی امریکا در افغانستان ده‌ها میلیون دالر را از برنامه‌های بازسازی افغانستان دزدیده اند. در این م...

مطالب اخیر