مطالب مرتبط:

مساعدت مالی جاپان برای تداوی مریضان سل با افغانستان

قرارداد کمک 8 ملیون و 600 هزار دالری جاپان برای تداوی مریضان سل و جلوگیری از شیوع این مریضی در افغانستان، با حض...

مطالب اخیر