مطالب مرتبط:

والی غزنی خواهان کنترول جمعیت و افزایش سواد کودکان شد

والی غزنی می گوید : مردم باید با کنترول جمعیت و افزایش سواد کودکان از بروز بحران های بعدی جلوگیری کنند....

مطالب اخیر