مطالب مرتبط:

همه مکاتب غزنی جز مکاتب ولسوالی ناوه فعال خواهند بود

رئیس معارف غزنی می گوید: در ولایت غزنی دروازه معارف در همه ولسوالی ها و مرکزْ جز ولسوالی ناوه باز است.

مطالب اخیر