مطالب مرتبط:

سیاست پاکستان، در راستای ناامنی در افغانستان

مدتی مسیر ترخم که افغانستان را به پاکستان وصل می کند برای مسافران مسدود بود. این کار را پاکستانی ها در واکنش به...

مطالب اخیر