مطالب مرتبط:

منیر: گزینش های ما از 50-50 خارج نیست

اگر از چوکی خوشمان آمده و به آن چسبیده ایم، حداقل مفکوره و فکر را از دیگران بگیریم و دست از فریبکاری و گریه و ن...

مطالب اخیر