مطالب مرتبط:

شکایت دهاقین ولایت غزنی از بی توجهی دولت در قسمت رشد زراعت

شماری از دهاقین در غزنی شکایت دارند که طی چند سال اخیر ٬ کار اساسی و موثر برای رشد زراعت در کشور انجام نشده است.

مطالب اخیر