مطالب مرتبط:

طالب برنده، هم روسیه را حفظ می کند هم امریکا را

عرف و اخلاق دیپلماتیک اقتضا می کند کشور روسیه به بهانه حفظ منافع ملی شان هم که شده، با حکومت افغانستان وارد صحب...

مطالب اخیر