مطالب مرتبط:

سازمان ملل نسبت به وضعیت بشری در افغانستان هشدارداد!

سازمان ملل متحد در راپوری نسبت به بدتر شدن وضعیت بشری و در خطر قرارداشتن اطفال در افغانستان هشدار داد... سازمان...

مطالب اخیر