مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان حمله اخیر در لندن را محکوم کرد

حکومت افغانستان حملۀ تروریستی در نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا را محکوم کرده و تروریزم را تهدید مشترک برای بشر...

مطالب اخیر