مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان حمله اخیر در لندن را نکوهش کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه این کشور حمله اخیر بالای مردم در لندن را نکوه...

مطالب اخیر