مطالب مرتبط:

زنگ سال تعلیمی ۱۳۹۶ در افغانستان به صدا درآمد

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در مراسم آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۶ در این کشور گفت داستان مکاتب، دانش آموزان و معلم...

مطالب اخیر