مطالب مرتبط:

انگلیس تجهیزات نظامی سنگین به استونی ارسال کرد

انگلیس در چارچوب استقرار نیروها و تجهیزات نظامی ناتو در استونی، چند دستگاه تانگ به این کشور فرستاد.

مطالب اخیر