مطالب مرتبط:

سال جدید تعلیمی در مناطق سرد سیر افغانستان آغاز شد

سال جدید تعلیمی در مناطق سرد سیر افغانستان با نواختن زنگ مکتب آغاز گردید. زنگ مکتب از خوش ترین صداها که بگوش می...

مطالب اخیر