مطالب مرتبط:

نخست وزیر انگلیسانتخاب پارلمان برای اقدام تروریستی تصادفی نبود

ترزا می با اشاره به حمله تروریستی لندن گفت انتخاب پارلمان برای این اقدام تصادفی نبود.

مطالب اخیر