مطالب مرتبط:

رییس جمهور غنی به ماری کارلوین امریکایی تابعیت افغانستان را داد

رییس جمهور افغانستان به ماری کارلوین مکمکن، یک خانم از ایالات متحدۀ امریکا تابعیت افغانستان را اعطا کرد.

مطالب اخیر