مطالب مرتبط:

د مالیې وزارت د کورنيو چارو وزرات پورونه پرې کوي

د مالیې وزارت وايي، چمتو دی ، چې د کورنيو چارو وزارت له ۱۳۹۰ تر ۱۳۹۳ لمريز کال پورې له مختلفو شرکتونو څخه ۴،۳ م...

مطالب اخیر