مطالب مرتبط:

چرا کشورهای بزرگ از پاکستان حمایت می کنند؟

افغانستان باید به نگرانی های امنیتی پاکستان توجه کند. وزارت امور خارجه پاکستان با بیان این مطلب تاکید می ورزد ک...

مطالب اخیر