مطالب مرتبط:

در سال 95 خورشیدی حضور زنان در رسانه ها 12 درصد افزایش داشته است

پیام آفتاب: علی رغم افزایش خشونت ها علیه زنان در سال 95 خورشیدی اما حضور آنان در رسانه افزایش یافت.

مطالب اخیر