مطالب مرتبط:

دستور اشرف غنی به وزارت دفاع جهت کمک با وزارت معارف

رئیس جمهور غنی به وزارت دفاع ملی افغانستان دستور داد که وزارت معارف را در بخش فرستادن کتاب‌های درسی به شانزده و...

مطالب اخیر