مطالب مرتبط:

سخنی با سادات افغانستان

.تکوین هویت جمعی سادات بر اساس قوم، قبیله و طایفه مانند سایر اقوام صورت نگرفته، بلکه بر اساس دین و مذهب و مقدسا...

مطالب اخیر