مطالب مرتبط:

افغانستان در خط مقدم جنگ و مبارزه با تروریزم قرار داشته و از امنیت و صلح جهانی و از منافع جامعه بین المللی دفاع می کند

تلاش ما بر این است که بتوانیم در سطح کشور، پروژه الکترونیک ساختن انتخابات و تذکره الکترونیکی را به طور همزمان ب...

مطالب اخیر