مطالب مرتبط:

قصه بابه نوروز و خاله کمپیرک

بُنْدَهِشْن نام کتابی به پهلوی است از این کتاب دو تحریر موجود است اولی موسوم به بندهشن هندی که مختصرتر است و دو...

مطالب اخیر