مطالب مرتبط:

افغانستان چهار طیاره “سوپر توکانو” را از امریکا دریافت کرد

مطالب اخیر