مطالب مرتبط:

زندگی یک افغان چه ارزشی دارد؟

ارزش جان یک افغان چه نظامی باشد یا ملکی نزد نیروهای بین المللی به شمول امریکا در افغانستان نظر به قضایای که اتف...

مطالب اخیر