مطالب مرتبط:

پنج هزار نفر برای تامین امنیت مزار توظیف شدند

بیش از پنج هزار نفر برای تامین امنیت مراسم نوروز در بلخ توظیف شده اند و در روزهای برگزاری جشن هیچ کس حق حمل جنگ...

مطالب اخیر