مطالب مرتبط:

فراز و نشیب‌ها در سیاست خارجی حکومت افغانستان در سال ۱۳۹۵

سیاست خارجی حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی با فراز و نشیب‌های به همراه بوده‌است. حکومت افغانستان در بخش سیا...

مطالب اخیر