مطالب مرتبط:

بهمن: رشد اقتصادی افغانستان در سال ۱۳۹۵دو فیصد بوده‌است

در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی افغانستان دو فیصد ثبت شده‌است که به گفته مقام‌ها، اساس انکشاف اقتصادی را گذاشته است. عض...

مطالب اخیر