مطالب مرتبط:

افرادیکه روز جمعه بالای مردم در کابل شلیک کردند در سالنگ دستگیر شدند

افراد که روز جمعه بالای مردم در کابل شلیک کردند، ساعت پیش در سالنگ بازداشت شدند. جنرال محمد سالم الماس رئیس تحق...

مطالب اخیر