مطالب مرتبط:

١١٥ شماره ثبت شکایات مردم در شهرداری هرات

بر اساس هدایت انجینیر فرهاد نیایش شاروال هرات شماره ١١٥ از بهر رسیدگی به شکایات شهروندان و نزدیکی هر چه بیشتر م...

مطالب اخیر