مطالب مرتبط:

پنج تن در افغانستان به اتهام فساد اداری محاکمه شدند

محکمه ابتدایی اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری پنج تن را به جرم فساد اداری هریک را به سه سال ...

مطالب اخیر