مطالب مرتبط:

جشن فراغت دانش آموختگان قوم میزه، ولسوالی مرکز بهسود میدان وردک در کابل برگزار گردیدن

مطالب اخیر