مطالب مرتبط:

اولویت های حکومت در سال ۱۳۹۶

سر مقاله: سال 1395 خورشيدي براي افغانستان سال دشوار و پر فراز و نشيب بود. چالشهاي امنيتي، سياسي و اقتصادي دشوار...

مطالب اخیر